Zasady udostępniania informacji publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BIP Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Zasady udostępniania informacji publicznych

W związku z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001r (Dz. U. z 2001r nr 112 poz 1198 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, określa się szczegółowe zasady dostępu do danych, którymi dysponuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, stanowiących informację publiczną w rozumieniu Ustawy.
§ 1
1.Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
2.Udostępnienie informacji publicznej, którą dysponuje Szpital następuje w drodze:
a)ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
b)udostępnienia na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, w przypadku nieudostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
c)udostępnienia w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, w przypadku informacji, która może być udostępniona niezwłocznie, bez konieczności wyszukania lub przetwarzania,
d)w drodze wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
3.Przepisy niniejszych zasad nie naruszają przepisów ustaw określających odmienne zasady i tryb udostępniania informacji publicznej niż określone w Ustawie.
§ 2
Udostępnieniu przede wszystkim podlegają, zgodnie z Ustawą, informacje publiczne dotyczące:
a)statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności Szpitala i kompetencjach,
b)organów i osób sprawujących w Nim funkcje i ich kompetencji,
c)struktury własnościowej i majątku którym dysponuje,
d)programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
§ 3
1.Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
2.Wnioski o udostępnienie informacji publicznej składa się w Sekretariacie Szpitala.
3.Na udostępnienie informacji na wniosek wyraża zgodę Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
§ 4
1.Informacja publiczna udostępniana na wniosek oznaczana jest następującymi danymi:
a)dane określające podmiot udostępniający informację
b)dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść
c)dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację publiczną
d)datę udostępnienia informacji publicznej
2.Maksymalny termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek wynosi 14 dni z zastrzeżeniem pkt 3 oraz § 6 pkt 5.
3.Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni to wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
4.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku, Szpital powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
5.W przypadku uznania, że Szpital nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.
§ 5
1.Za przygotowanie i aktualizację informacji publicznych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedzialni są zastępcy dyrektora w zakresie odpowiadającym ich funkcjom.
2.Informacje o których mowa w pkt 1 przekazywane są niezwłocznie do Sekcji ds Ochrony Danych Osobowych i Organizacji.
3.Za wprowadzanie zmian w Biuletynie Informacji Publicznej, na podstawie informacji o których mowa w pkt 1, odpowiedzialni są Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
§ 6
1.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem pkt 2.
2.Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Szpital ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, Szpital może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
3.Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 2 ustalana jest indywidualnie w zależności od sposobu i formy udostępnienia informacji, określonej we wniosku.
4.Opłaty za udostępnienie informacji publicznej, o której mowa w pkt 2, dokonuje się w Kasie Szpitala.
5.W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku jest on informowany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Urazowy w Piekarach Śląskich
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2045