Zasady udostępniania informacji publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady udostępniania informacji publicznych

§ 1

INFORMACJA PUBLICZNA I PRAWO DOSTĘPU

 1. W związku z ustawą z dnia 06 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1429), zwanej dalej Ustawą, określa się szczegółowe zasady dostępu do danych, którymi dysponuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, stanowiących informację publiczną w rozumieniu Ustawy.
 2. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w Ustawie.
 3. Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
 4. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
 5. Przepisy niniejszych zasad nie naruszają przepisów ustaw określających odmienne zasady i tryb udostępniania informacji publicznej niż określone w Ustawie.

 § 2

OGRANICZENIA W UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej może wynikać:
  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
 2. Nie można, z zastrzeżeniem pkt 1 ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
 3. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w pkt 2, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

§ 3

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnienie informacji publicznej, którą dysponuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zwany dalej „Szpitalem”, następuje w drodze:

 1. ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnienia na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, w przypadku informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
 3. udostępnienia w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, w przypadku informacji, która może być udostępniona niezwłocznie (np. bez konieczności wyszukania lub przetwarzania),
 4. wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

§ 4

RODZAJE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnieniu przede wszystkim podlegają, zgodnie z Ustawą, informacje publiczne dotyczące:

 1. statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności Szpitala i kompetencjach,
 2. organów i osób sprawujących funkcje w Szpitalu i ich kompetencji,
 3. struktury własnościowej i majątku którym dysponuje,
 4. sposobów przyjmowania i załatwiania spraw,
 5. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 6. naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 7. dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, a także treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

§ 5

WNIOSKOWANIE O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – wzór wniosku nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można dostarczyć w następujący sposób:
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie,
  • przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP Szpitala: //WSCU_Piekary,
  • przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@urazowka.piekary.pl.
 3. Na udostępnienie informacji na wniosek wyraża zgodę Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

 § 6

OZNACZENIE ORAZ TERMINY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Informacja publiczna udostępniana na wniosek oznaczana jest następującymi danymi:
  • dane określające podmiot udostępniający informację,
  • dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,
  • dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację publiczną,
  • datę udostępnienia informacji publicznej
 2. Maksymalny termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek wynosi 14 dni z zastrzeżeniem pkt 3 oraz § 7 pkt 5.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni to wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku, wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 5. W przypadku uznania, że Szpital nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

 § 7

DODATKOWE KOSZTY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 2 ustalana jest indywidualnie w zależności od sposobu i formy udostępnienia informacji, określonej we wniosku.
 4. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej, o której mowa w pkt 2, dokonuje się w Kasie Szpitala lub na rachunek bankowy Szpitala.
 5. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku jest on informowany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl.
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Ignacy
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Ignacy
Liczba odwiedzin:3285

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-11-27 10:30:57Andrzej Ignacypublikacja nowego wniosku o udostępnienie informacji publicznejZasady udostępniania informacji publicznych
2019-11-27 09:51:04Andrzej Ignacypublikacja aktualizacji zasad udostępniania informacji publicznychZasady udostępniania informacji publicznych