Oddział VIII Oddział Septyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Zbigniew Szlachta

Oddział septyczny Szpitala Urazowego, liczący 25 łóżek ortopedycznych, jest jednym z nielicznych tego typu w Polsce, spełniających standardy wytyczone przez Unię Europejską i leczących chorych z powikłaniami zapalnymi zgodnie z zasadami nowoczesnej terapii.

Działalność oddziału opiera się na leczeniu wszelkich następstw powstałych na skutek ciężkich, mnogich i złożonych urazów, w tym zmiażdżeń, a także wynikających z wczesnych i późnych powikłań pooperacyjnych. Leczone są tu również przypadki patologii kostnej, włącznie z nowotworami powikłanymi infekcją, a także chorzy w stanie ciężkim, przejmowani z  Odziału Intensywnej Terapii, którzy ulegli zakażeniom prowadzącym do stanu septycznego.

 


Oddział posiada własną salę operacyjną z zapleczem socjalnym i ma wydzielony personel lekarsko - pielęgniarki zajmujący się leczeniem wyłącznie pacjentów z powikłaniami septycznymi. Wyposażony jest w ultradźwiękowy aparat Soring do leczenia ran i odleżyn ultradźwiękami, nóż wodny VersaJet do ich oczyszczania, zestaw do ozonoterapii, aparaturę służącą do fotodynamicznego leczenia procesów zapalnych a także urządzenia niezbędne do elektrostymulacji wysokonapięciowej, służące do leczenia powierzchownych ubytków tkanek miękkich.

 

KOMUNIKAT

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje, że w związku z remontem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego o profilu zakażeń kości, który rozpoczął się 26.06.2017 r., ogranicza się przyjmowanie do leczenia szpitalnego pacjentów ze schorzeniami septycznymi, tj. pierwotnymi i wtórnymi zakażeniami w obrębie narządu ruchu, do odwołania.

W związku z tym, że Szpital nie jest w stanie zapewnić udzielenia niezwłocznie świadczenia pacjentom z ww. schorzeniami w ramach oddziału szpitalnego informuję, że profil zajmujący się leczeniem schorzeń związanych z zakażeniami narządu ruchy posiada:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 50-400 Otwock.
 2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
 3. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY Centralny Szpital Kliniczny MON Klinika Traumatologii, Ortopedii Oddział Zakażeń Narządu Ruchu, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.

 

Artykuły

Oddział VIII - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Leczenie przewlekłych stanów zapalnych (septycznych) w obrębie narządów ruchu

Poradnia czynna w czwartki w godz. 7.25 - 15.00.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 4
dr n. med. Zbigniew Szlachta - lekarz kierujący oddziałem VIII
(zastępstwo lek. Michał Żydek)
tel. 32 39-34-104

Gabinet nr 10
lek. Tomasz Kiołbasa - zastępca lekarza kierującego oddziałem VIII
tel. 32 39-34-110

Gabinet nr 3
lek. Marcin Grabowski
tel. 32 39-34-103