Cenniki usług świadczonych w Szpitalu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Osobom innym niż wymienione wcześniej świadczenia zdrowotne udzielane są za opłatą.
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, zawarta jest w następujących cennikach usług: