Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

§ 1

PRAWO DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1446), przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

§ 2

OGRANICZENIA PRAWA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

Ograniczenie prawa dostępu do ponownego wykorzystania może wynikać:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
 3. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Przepis lit. b. zdanie drugie stosuje się odpowiednio,
 4. w zakresie informacji których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,

§ 3

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

 1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Szpitala nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informacje udostępnione w BIP w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do informowania o:
  • źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • fakcie iż Szpital nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji udostępnionych w postaci pierwotnej,
 2. Szpital ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP oraz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej w BIP.
 3. Dla informacji udostępnianej na wniosek Szpital może określić warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku. W przypadku ich określenia przekazuje je wnioskodawcy.

 § 4

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się do Szpitala w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala,
  • została udostępniona w sposób inny niż określony w lit. a. i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek zawiera w szczególności:
  • nazwę podmiotu zobowiązanego,
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
  • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w pkt. 3.
 3. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego – w takim przypadku wniosek powinien także zawierać wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Wniosek o ponowne wykorzystanie można dostarczyć w następujący sposób:
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie,
  • przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP Szpitala: //WSCU_Piekary,
  • przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@urazowka.piekary.pl.
 6. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku – jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 § 5

DODATKOWE OPŁATY ZA PONOWNE WYKORZYSTANIE

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Szpital może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 2, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 4. Opłaty za ponowne wykorzystanie, o której mowa w pkt 2, dokonuje się w Kasie Szpitala lub na rachunek bankowy Szpitala.

§ 6

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY UDZIELENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTANIE

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016r o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl.
Data utworzenia:2019-11-27
Data publikacji:2019-11-27
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Ignacy
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Ignacy
Liczba odwiedzin:692

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-11-27 11:05:19Andrzej Ignacypublikacja zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznegoZasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego